انواع تاورکرین درایران

انواع تاورکرین درایران ، جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد

که ساختارهای متفاوتی بنا به نوع توقع کاربر را دارا می باشد.

انواع تاورکرین درایران

انواع تاورکرین درایران جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد .

انواع تاور کرین،جرثقیل برجی

انواع تاور کرین،جرثقیل برجی

درمجموع جرثقيل برجی،تاور کرين، tower craneبه دو نوع تقسيم ميشوند

وآنها نيز در مدلهاي گوناگوني هستند :

1جرثقيل برجی،تاورکرين خودنصب شونده

2جرثقيل برجی،تاورکرين کمک نصب شونده

 

1.جرثقيل برجی،تاورکرين خودنصب شونده

اين گونه ماشين آلات طوري طراحي شده اند که به آساني وبه سرعت حمل و نقل وحتي نصب ميشوند،

که به دونوع 1 خود کششي و 2 کمک کششي هستند.

1-1جرثقيل برجی(تاورکرين)خودنصب شونده(خودکششي)

اين ماشين ميتواندبه کمک ژنراتور وموتورخود نصب وحتي حرکت میکندونيازي به منبع تغذيه خارجي وجرثقيل زميني ندارد

انواع تاورکرین درایران جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد .

2-1جرثقيل برجی(تاورکرين)خودنصب شونده(کمک کششي) تصویرشماره یک

اين گونه ماشين آلات با منبع تغذيه(برق)راهندازي ونصب ميشوندو براي حرکت نياز به يک حمل کننده دارند.

2جرثقيل برج،تاورکرين کمک نصب شونده تصویرشماره دو و سه

اين گونه ماشين آلات معمولا بزرگتر با ظرفيت بلند کردن اجسام بزرگترهستند،آ

نهاتوسط قطعات ارتفاعی مخصوص به خود ارتقاء ميابند و داراي دو مدل کلی ازقبیل :

1-2جرثقيل برجی،تاورکرين کمک نصب شونده ثليبي تصویر شماره دو

2-2جرثقيل برجی،تاورکرين کمک نصب شونده بوم خشک يا سريrتصویر شماره سه

انواع تاورکرین درایران جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد .

1-2جرثقيل برجی،تاورکرين کمک نصب شونده ثليبي تصویر شماره دو

اين گونه ماشين به صورت ثليب نصب ميشود،داراي گردش 360درجه،براي پروژه اي که نياز به پوشش تمام منطقه دارد

استفاده ميشود،در هر ارتفاعي با توجه به سازه به کمک شما مي آيند،

آنها بار خود راروي بازوی بار بررداری فلش به وسيله ارابه یا همان شاريوت به جلووعقب ميراند.

انواع تاورکرین درایران جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد .

2-2جرثقيل برجی،تاورکرين کمک نصب شونده بوم خشک يا سري r تصویرشماره سه

اين گونه را در ايران به نام تاور کرین بوم خشک شناخته وبه شکل r کوچک هستند

ما نيز آنها را سري r یا mr ميناميم آنها ديگر ارابه(شاريوت)ندارند وبازوی بار برداری آنها به بالا وپايين حرکت ميکند

که آنها را متمايز کرده و در شرايط ويژه و مخصوصي مورد استفاده قرار ميگيرند

مثل نيروگاهها،بنادر،کارگاهاو…. در برخی موارد دو ساختمان بلند پروژه شمارا احاته کرده اند

به همین دلیل شما نمیتوانید از تاور کرینهایی که در عکس شماره دو میباشد استفاده کنید

و بوم خشکها به کمک شما می ایند

پیام بگذارید